Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MyTripper

1. Aanbieding en Overeenkomst

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van MyTripper B.V., Finsestraat 1 7418AN Deventer, voor de dienst MyTripper (hierna “MyTripper”) en op alle overeenkomsten (elk, een “Overeenkomst”) gesloten tussen MyTripper en Company, inclusief alle Overeenkomsten voor door MyTripper geleverde aanvullende diensten, waaronder integratie, consultancy, training en support. Tenzij anders aangegeven zijn alle offertes van MyTripper vrijblijvend.

1.2. De Overeenkomst met Company komt pas tot stand nadat deze door de daartoe bevoegde personen van MyTripper en Company is getekend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Company zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door MyTripper zijn aanvaard.

1.3. Onder het begrip MyTripper Software wordt verstaan de MyTripper programmatuur, bestaande uit software (client component) en de daarbij behorende datadienst (server component), de MyTripper documentatie en alle overige door MyTripper aan Company ter beschikking gestelde materialen.

1.4. De rangorde van de documenten is:
i. het contract / offerte / opdrachtbevestiging;
ii. deze algemene voorwaarden; en
iv. inkoop- of andere algemene voorwaarden van Company, indien uitdrukkelijk van toepassing verklaard.

In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden prevaleert een document van hogere rangorde, waarbij de behandeling van een onderwerp in een document van hogere rangorde uitputtend is.

2. Verantwoordelijkheid Company

2.1. Company is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de MyTripper Software en van de door MyTripper te verlenen diensten. Company is tevens verantwoordelijk voor het beveiligen van haar gegevens.

2.2. Company is bekend met de functionele kenmerken van de MyTripper Software en hij is ervoor verantwoordelijk dat de MyTripper Software aan zijn wensen en behoeften voldoet. Bij eventuele onduidelijkheden kan hij voor het sluiten van de Overeenkomst informatie bij MyTripper inwinnen of zich door een deskundige derde laten adviseren.

3. Medewerking door Company

3.1. Company zal ervoor zorgen dat zij over de juiste apparatuur, software en data- en telecommunicatiefaciliteiten voor het gebruik van de MyTripper-Software beschikt.

3.2. Company zal MyTripper steeds tijdig alle voor de uitvoering van de Overeenkomst nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen, waaronder begrepen (tijdelijke) toegang tot de benodigde informatiebestanden en deskundigen van Company verschaffen en verder alle door MyTripper gewenste redelijke medewerking op tijd verlenen. Bij vertraging veroorzaakt door Company heeft MyTripper in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en kan MyTripper de ontstane kosten en eventuele leegloop volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

3.3. Het is de taak van Company gepaste maatregelen als uitwijk, bescherming van gegevens, regelmatige controle van werking e.d. te nemen, voor het geval de MyTripper-Software geheel of gedeeltelijk niet voldoende functioneert of gebreken vertoont. Company zal vóór het operationele gebruik de MyTripper-Software grondig testen op eventuele gebreken en op bruikbaarheid en veiligheid in de werkelijke gebruiksomgeving. Hetzelfde geldt in geval van nieuwe releases en/of feature updates van de MyTripper-Software.

4. Leveringstermijn

4.1. Alle door MyTripper genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan MyTripper bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. MyTripper is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer kunnen worden gehaald. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MyTripper en Company zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4.2. Indien MyTripper dient te wachten op medewerking of informatie van Company, worden de (leverings)termijnen zo nodig met de duur van een dergelijke wachttijd verlengd.

5. Betaling

5.1. Alle prijzen van MyTripper zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

5.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Company de facturen van MyTripper binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen.

5.3. Bij te late betaling is Company de wettelijke rente verschuldigd. Indien Company nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Company tevens verplicht is tot betaling van 15% buitengerechtelijke incassokosten.

5.4. Indien de kredietwaardigheid van Company daartoe aanleiding geeft, kan MyTripper nadere zekerheid of vooruitbetaling verlangen bij gebreke waarvan MyTripper de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

SOFTWARELICENTIE EN -SERVICE

6. Terbeschikkingstelling Software

6.1. MyTripper zal de in de offerte genoemde aantallen van de MyTripper-programmatuur en de MyTripper documentatie ter beschikking stellen aan Company op de in de offerte vermelde wijze. Waar het om fysieke goederen gaat zal MyTripper deze afleveren op een door Company aan te wijzen plaats in Nederland. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal MyTripper de MyTripper-Software installeren (parametriseren en inrichten).

6.2. De technische mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van de MyTripper Software, zoals de samenhang met database, besturingssysteem, apparatuur en gegevensdragers, staan vermeld in de hard- en softwarevereisten, welke zijn gecommuniceerd met Company.

6.3. De broncode van de MyTripper-programmatuur wordt aan Company niet ter beschikking gesteld.

6.4. MyTripper staat er voor in dat de MyTripper-Software de beschreven functionaliteit en eigenschappen bevat, waarbij sommige functies en onderdelen aangemerkt zijn als experimentele “beta”-dienst. MyTripper garandeert niet dat de MyTripper-Software zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Meer in het bijzonder is MyTripper voor een deel van de functionaliteit van de MyTripper-Software afhankelijk van de beschikbaarheid van diensten en content van derden, welke niet altijd, of zonder onderbreking, beschikbaar zullen zijn. Verder garandeert MyTripper niet dat de resultaten van het gebruik van de MyTripper-Software altijd accuraat en/of betrouwbaar zijn of dat de MyTripper-Software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Company.

7. Gebruiksrecht Software

7.1. De systemen van MyTripper zijn leidend om te bepalen hoeveel users gedurende welke tijd gebruik hebben gemaakt van de MyTripper-Software. Mede ter controle van mogelijk additioneel gebruik zal Company aan MyTripper de mogelijkheid bieden om het gebruik van de MyTripper-Software door Company te meten ten einde te verifiëren of het gebruik door Company in overeenstemming is met de Overeenkomst tussen MyTripper en Company. Indien Company heeft nagelaten MyTripper over het additionele gebruik te informeren, zal MyTripper een naheffing aan Company in rekening brengen.

7.2. Bij periodieke betaling (abonnement) van de licentie- en gebruiksvergoeding (en optioneel supportvergoeding) vervalt het recht op gebruik van de MyTripper-Software wanneer Company de overeengekomen periodieke betalingen niet meer voldoet.

7.3. Waar de MyTripper client app ter beschikking wordt gesteld via het platform van een derde partij, meer in het bijzonder Apple’s App Store voor iOS of Google’s Google Play voor Android, dan gelden de voorwaarden van dat platform ten aanzien van het gebruik van de MyTripper client app. De artikelen 7.4 t/m 7.7 gelden voor het overige deel van de MyTripper-Software en voor de MyTripper client app in het geval deze niet ter beschikking wordt gesteld via het platform van een derde partij. Company zal beoogde eindgebruikers er van op de hoogte stellen dat vóór het gebruik van de MyTripper-Software een eindgebruikersovereenkomst en/of aanvullende voorwaarden geaccepteerd dient te worden, waaronder aanvullende privacyvoorwaarden.

7.4. MyTripper verleent aan Company het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de in de Overeenkomst genoemde MyTripper-Software, inclusief bijbehorende documentatie, te gebruiken.

7.5. De MyTripper-Software mag door Company uitsluitend in de eigen onderneming, organisatie of instelling van Company worden gebruikt, tot het maximum van het in de Overeenkomst genoemde aantal users, een en ander conform het gestelde in de Overeenkomst, tenzij Company de toepasselijke extra upgrade tarieven en kosten betaalt Overeenkomstig de dan geldende prijzen en staffels.

7.6. Company is gerechtigd een redelijk aantal back-up kopieën van de MyTripper-Software te maken. Een dergelijke back-up kopie zal door Company slechts worden gebruikt indien de oorspronkelijk door MyTripper geleverde MyTripper-Software niet langer geschikt is voor gebruik en/of niet door MyTripper opnieuw geleverd kan worden. Company zal MyTripper in zo’n geval op de hoogte stellen. De back-up kopie dient altijd te worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als de oorspronkelijk door MyTripper geleverde MyTripper-Software.

7.7. Het is Company niet toegestaan de MyTripper-Software te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derden te stellen of over te dragen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Company zal de MyTripper-Software niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.

8. Software(dienst) van toeleverancier

Indien een toeleverancier van MyTripper slechts het recht verleent van een toeleverancier afkomstige software te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van zijn licentie- of gebruiksovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een dergelijke toeleverancier, zullen de bepalingen van genoemde overeenkomsten (“back-to-back”) prevaleren boven (en al dan niet in aanvulling op) de bepalingen neergelegd in deze algemene voorwaarden, en kan MyTriper een beroep doen op deze voorwaarden als ware zij hier zelf bij partij. Op verzoek van Company zal MyTripper Company informeren over de inhoud van genoemde overeenkomsten. MyTripper is niet aansprakelijk voor het functioneren van of gebreken in software, hardware of dienstverlening van enige toeleverancier.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en know-howrecht, inclusief de mogelijkheid tot het registreren daarvan) op alle MyTripper-Software, diensten of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes etc.), inclusief mogelijke wijzigingen, aanvullingen en maatwerk, die door MyTripper aan Company worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij MyTripper of diens licentiegevers. Company verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend.

9.2. Het is Company niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten of merken uit de MyTripper-Software of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de MyTripper-Software.

9.3. Het is Company niet toegestaan de MyTripper-Software the reverse engineren, decompileren, deassembleren, of vertalen noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de MyTripper-Software te creëren, behoudens het gebruik toegestaan bij de wet.

9.4. Het is MyTripper toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de MyTripper-Software.

9.5. Alle overige rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

9.6. MyTripper zal Company vrijwaren tegen elke actie en vordering die gebaseerd zijn op de bewering dat de MyTripper-Software inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht van derden. MyTripper zal de eventuele bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen, mits Company MyTripper onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan MyTripper overlaat en hierbij alle medewerking verleent.

10. Privacy en Data Security

10.1. MyTripper treedt op als bewerker in de zin van de privacywetgeving. MyTripper zal voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op haar rusten, waaronder de tijdige melding van beveiligingsinbreuken. MyTripper zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Company staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in acht worden genomen.

10.2. Bovenstaande verplichtingen zijn nader uitgewerkt in een tussen partijen te sluiten bewerkersovereenkomst.

SUPPORT

11. Support op MyTripper-Software

11.1. Basis support op de MyTripper-Software is inbegrepen in de licentie- en gebruiksvergoeding en wordt geleverd voor de duur van de Overeenkomst. De omvang van basis support is omschreven in de Overeenkomst en/of een overeengekomen SLA (service level agreement).. MyTripper B.V. kan de omvang van haar support van tijd tot tijd aanpassen.

11.2. Indien MyTripper en Company overeenkomen dat er aanvullende support wordt dan wordt dit geleverd op basis van de in de Overeenkomst vermelde voorwaarden. Aanvullende support wordt aangegaan voor een initiële periode van één jaar, tenzij in de Overeenkomst anders vermeld. Na afloop van deze initiële periode wordt het onderhoud telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van één jaar, tenzij MyTripper of Company het onderhoud schriftelijk en aangetekend beëindigt met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal 3 maanden vóór het einde van de desbetreffende onderhoudsperiode.

11.3. Ter bescherming van de geheime en vertrouwelijke informatie van MyTripper, zijn derden niet bevoegd onderhoudswerkzaamheden aan de door MyTripper aan Company geleverde MyTripper-Software te verrichten.

12. Supportvergoeding

12.1. Company is aan MyTripper de in de Overeenkomst genoemde periodieke supportvergoeding verschuldigd.

12.2. MyTripper kan de supportvergoeding met ingang van elk nieuw jaar wijzigen. Tenminste één maand voor het einde van het desbetreffende jaar stelt MyTripper Company schriftelijk op de hoogte van de wijziging van de supportvergoeding die voor het volgende jaar van toepassing zal zijn. De verhoging zal per jaar niet meer bedragen dan 7%.

12.3. De supportvergoeding wordt door MyTripper periodiek vooraf gefactureerd.

CONSULTANCY / MAATWERK

13. Consultancy

13.1. Alle door MyTripper te verlenen aanvullende diensten zullen door Company en MyTripper schriftelijk worden overeengekomen. Company en MyTripper zullen de specificaties en de planning voor de te verlenen diensten schriftelijk overeenkomen. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan MyTripper aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Company de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.2. MyTripper zal bij het inzetten van haar medewerkers rekening houden met de wensen van de Company maar MyTripper bepaalt zelf wie de MyTripper dienstverlening zal uitvoeren. MyTripper kan voor de uitvoering van de werkzaamheden zo nodig een derde inschakelen.

13.3. Indien dit wenselijk is, kan MyTripper de uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op het kantoor van Company uitvoeren en Company zal de noodzakelijke faciliteiten als werkruimte, zonder berekening van kosten, ter beschikking stellen. De MyTripper-medewerkers zullen zich aan de huisregels van Company houden.

13.4. Vanwege de noodzaak dat Company zijn medewerking verleent aan de te verlenen diensten, zal Company MyTripper steeds tijdig alle voor de uitvoering van de Overeenkomst nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen, waaronder begrepen (tijdelijke) toegang tot de benodigde informatiebestanden en deskundigen van Company verschaffen en voorts alle door MyTripper gewenste redelijke medewerking op tijd verlenen.

13.5. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden de noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MyTripper staan of indien Company op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit invloed hebben op het voorziene tijdstip van voltooiing. MyTripper heeft in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en kan de ontstane kosten en eventuele leegloop volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

14. Wijzigingen en meerwerk

14.1. Indien MyTripper werkzaamheden heeft verricht die buiten de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden door Company aan MyTripper worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MyTripper.

14.2. Indien door additionele wensen van Company de eisen of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd ten opzichte van die vermeld in de Overeenkomst is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Indien MyTripper meent dat van meerwerk sprake zal zijn, zal hij daarvan spoedig mogelijk mededeling doen aan Company. MyTripper is echter niet verplicht aan een eventueel verzoek van Company tot het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten.

14.3. Company aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. MyTripper zal Company daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

14.4. Indien MyTripper een indicatie of schatting van de totale kosten van de dienstverlening heeft gegeven, betekent dit niet dat er sprake is van een vaste prijs. Company is echter gerechtigd om te beslissen of de werkzaamheden zullen worden voortgezet indien de indicatie of schatting overschreden wordt.

15. Acceptatie en garantie

15.1. Als partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Company de MyTripper-programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Als tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, geldt het volgende.

15.2. Waar hieronder sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door MyTripper schriftelijk kenbaar gemaakte en/of overeengekomen functionele en technische specificaties van de MyTripper-programmatuur. Van een fout is alleen sprake indien Company deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Company is gehouden van fouten onverwijld melding aan MyTripper te maken.

15.3. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie door MyTripper. Gedurende de testperiode is Company niet gerechtigd de MyTripper-programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Company zal de overeengekomen acceptatietest met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de MyTripper-programmatuur en de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan MyTripper rapporteren.

15.4. Indien een acceptatietest is overeengekomen geldt verder dat Company verplicht is onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde MyTripper-programmatuur beantwoordt aan de door MyTripper schriftelijk kenbaar gemaakte kenbaar gemaakte en/of overeengekomen functionele en technische specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de bijstand die MyTripper verleent bij het uitvoeren van een acceptatietest voor risico van Company.

15.5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de MyTripper-programmatuur fouten bevat, zal Company MyTripper uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Developer zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij MyTripper gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de MyTripper-programmatuur aan te brengen.

15.6. Acceptatie van de MyTripper-programmatuur mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en verder niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de MyTripper-programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van MyTripper om deze kleine fouten te herstellen in de eerste drie maanden na oplevering.

15.7. De MyTripper-programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
i. indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door MyTripper uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie; dan wel
ii. indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode; dan wel
iii. indien MyTripper vóór het einde van de testperiode een issuelijst ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld.

15.8. In afwijking hiervan zal de MyTripper-programmatuur, indien Company daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

15.9. Als de MyTripper-programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

15.10. Developer zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in geleverde MyTripper-programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van dertig (30) dagen na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij MyTripper zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de MyTripper-programmatuur in opdracht van Company is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval MyTripper volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Developer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Company of van andere niet aan MyTripper toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uit voeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt.

15.11. De herstelverplichting vervalt indien Company zonder schriftelijke toestemming van MyTripper wijzigingen in de MyTripper-programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

OVERIGE

16. Geheimhouding en Overname Personeel

16.1. MyTripper en Company zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde van de andere partij te ontvangen en reeds ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Company zal in het bijzonder de informatie met betrekking tot de MyTripper-Software en de daarbij behorende documentatie vertrouwelijk behandelen, geheim houden en niet aan derden ter beschikking stellen.

16.2. Company zal tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na het einde van de Overeenkomst het personeel van MyTripper niet actief benaderen, niet in dienst nemen of anderszins voor zich werkzaam laten zijn.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Aansprakelijkheid van MyTripper is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

17.2. MyTripper is niet aansprakelijk voor:
i. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Company ter hand is gesteld;
ii. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Company;
iii. fouten of tekortkomingen van door of namens Company ingeschakelde derden;
iv. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; en
v. fouten of tekortkomingen in het geleverde resultaat, indien de Company het tot stand brengen of laten uitvoeren van een proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijke proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

17.3. De aansprakelijkheid van MyTripper is beperkt tot de extra kosten van Company die het directe gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MyTripper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan MyTripper toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Company aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MyTripper is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder in het bijzonder is begrepen schade wegens winstderving, te verwachten besparingen of verlies van gegevens. MyTripper is evenmin gehouden tot het vergoeden van schade wegens te late levering van de MyTripper-programmatuur, de uitvoering van werkzaamheden of dienstverlening.

17.4. Indien MyTripper na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen, is de aansprakelijkheid van MyTripper beperkt tot de extra kosten van Company die het directe gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van MyTripper is echter beperkt tot een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: € 10.000 of het bedrag gelijk aan de totaal betaalde prijs (exclusief omzetbelasting) van de met MyTripper overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en leveringen in het jaar voorafgaand aan het schadebrengende feit.

17.5. Elke verdere aansprakelijkheid van MyTripper voor door Company geleden schade is uitgesloten, ongeacht de grond voor de geleden schade, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins.

17.6. De beperking van aansprakelijkheid van MyTripper geldt niet in het geval van opzet of grove schuld.

17.7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MyTripper en de door MyTripper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

17.8. Company vrijwaart MyTripper voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de overeenkomst, waaronder met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom van zulke derden op materialen en informatie verstrekt door Company. Indien MyTripper aldus door derden mocht worden aangesproken, dan is Company gehouden MyTripper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

18. Opzegging en ontbinding

18.1. Company kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

18.2. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij:
i. failliet wordt verklaard;
ii. al dan niet voorlopige surseance wordt verleend; of
iii. de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

18.3. Indien de Overeenkomst door MyTripper wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Company, dient de Company de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Tevens eindigt dan het gebruiksrecht van Company voor de MyTripper-Software.

18.4. Bij opzegging of ontbinding geldt voor het overige geen ongedaanmakingsplicht.

19. Algemeen

19.1. Wijzigingen en aanpassingen van de Overeenkomsten afgesloten tussen MyTripper en Company dienen schriftelijk plaats te vinden.

19.2. MyTripper zal voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op haar rusten. MyTripper zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Company staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in acht worden genomen.

19.3. MyTripper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien Company haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

19.4. Company kan niet verrekenen of een betalingsverplichting opschorten.

19.5. MyTripper is niet gehouden te voldoen aan enige verplichting, indien het niet mogelijk is dit te doen als een gevolg van overmacht als brand, stakingen, arbeidsonrust, ziekte, overheidsmaatregelen, late of niet-levering door toeleveranciers of enige andere oorzaak buiten zijn macht.

19.6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MyTripper en de door MyTripper bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

19.7. Geen van de partijen zal enige rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst cederen of op enigerlei wijze overdragen aan een derde zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Toestemming is niet vereist in geval van een fusie of in geval van overdracht van (een substantieel deel van) de onderneming aan een derde die deze voortzet.

19.8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MyTripper en Company in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

19.9. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.10. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst streven MyTripper en Company naar het treffen van een minnelijke regeling. Indien dat niet tot resultaat leidt, zal het geschil exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van MyTripper.

Artikel 20: Gegevensbescherming

20.1. Zowel MyTripper als de Opdrachtgever zal te allen tijde voldoen aan zijn respectieve verplichtingen uit hoofde van de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit artikel 20 vormt een aanvulling op de verplichtingen van de partijen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en dient niet om partijen daarvan te ontslaan of te ontheffen of om deze te vervangen. Waar de termen “Verwerker”, “Gegevensbeheerder” en “Persoonsgegevens” worden gebruikt, hebben deze betekenis die daarin is gegeven in de wetgeving AVG.

20.2. Onverminderd de algehele geldigheid van artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden, zal de Opdrachtgever zorgen dat hij beschikt over alle benodigde kennisgevingen en zich heeft verzekerd van de juiste rechtsgrond voor rechtmatige overdracht van persoonsgegevens aan MyTripper voor de duur en doelen van de Overeenkomst.

20.3. Waar MyTripper een of meer van zijn onderaannemers, als onderdeel van de nakoming van zijn verplichtingen van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt als Verwerker namens de Verwerkersverantwoordelijke in de hoedanigheid van gegevensbeheerder, zullen MyTripper en zijn onderaannemers (waarop MyTripper zal toezien) gedurende de looptijd van de Overeenkomst:

a. De verplichtingen nakomen van een Verwerker volgens de meest recente, van toepassing zijnde lokale wetgeving inzake gegevensbescherming en de Europese Richtlijn inzake privacy en elektronische communicatie, met inbegrip van latere weten regelgeving;

b. Uitsluitend handelen volgens de schriftelijke instructies van de Opdrachtgever bij het verwerken van aan hem uit hoofde van de Overeenkomst geleverde persoonsgegevens bijhouden van al dergelijke verwerkingen, tenzij MyTripper verplicht is dit te doen op grond van wetgeving in een lidstaat van de Europese Unie. Waarom MyTripper vertrouwt op toepasselijk recht als de basis voor het verwerken van persoonsgegevens, zal MyTripper de Opdrachtgever vóór verwerking op de hoogte stellen van dit wettelijk vereiste via de Verwerkersovereenkomst, tenzij volgens dat toepasselijke recht een dergelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever niet is toegestaan;

c. Zich houden aan de instructies van de Opdrachtgever betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals deze instructies van tijd tot tijd door de Opdrachtgever worden gegeven en gewijzigd;

d. Ten allen tijde alle nodige technische en organisatorische maatregelen treffen ter bescherming tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen onvoorzien verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens, op een wijze die gepast is gezien de schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onbevoegde of onrechtmatige verwerking of onvoorzien verlies, vernietiging of beschadiging, en de aard van te beschermen gegevens, de stand van de technologische ontwikkeling en de kosten van implementatie van maatregelen in aanmerking genomen. Een gedetailleerde beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen zal via de MyTripper website aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

e. Zorgen dat alleen goed opgeleid personeel toegang heeft tot persoonsgegevens en deze zal verwerken, en verplicht zal zijn de persoonsgegevens geheim te houden;

f. Geen persoonsgegevens overdragen naar een locatie buiten de EU zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever;

g. De Opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen bij ontvangst van een klacht, kennisgeving of mededeling die direct of indirect betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens op grond van de Overeenkomst en volledige medewerking en assistentie verlenen in verband met dergelijke klachten, kennisgevingen of mededelingen;

h. De Opdrachtgever onverwijld en uiterlijk binnen 5 dagen in kennis stellen bij ontvangst van een verzoek van een betrokkenen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van die betrokkene en de Opdrachtgever, voor diens rekening, volledige medewerking en assistentie zullen verlenen bij het beantwoorden van een verzoek van een betrokkene, en de Opdrachtgever ervan zullen verzekeren dat zij hun verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming zullen naleven wat betreft beveiliging, kennisgeving van schendingen, evaluatie van de gevolgen van inbreuk en overleg met toezichthouders of wetgevers;

i. Volledige en nauwkeurige administratie en gegevens bijhouden om aan te tonen dat zij dit artikel 20.3 naleven en de Opdrachtgever en zijn bevoegde vertegenwoordigers toestaan om naleving door MyTripper of zijn onderaannemers van de verplichtingen van MyTripper jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst te controleren in verband met de verwerking van persoonsgegevens door MyTripper in de hoedanigheid van Verwerker;

j. De Opdrachtgever onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur in kennis stellen nadat zijn kennis hebben genomen van een inbreuk op de privacy van persoonsgegevens. Een dergelijke kennisgeving zal informatie bevatten over: de aard van de inbreuk, waar verdere informatie over de inbreuk kan worden verkregen, de aanbevolen maatregelen ter vermindering van de negatieve gevolgen van de inbreuk, de technische details over de inbreuk op persoonsgegevens, de werkelijke en de verwachte gevolgen van de inbreuk, alsmede de wijze waarop de gegevensbeheerder op deze gevolgen op deze gevolgen heeft gehandeld of voornemen is te handelen; en

k. Op schriftelijke instructie van de Opdrachtgever, persoonsgegevens verwijderen en daarvan kopieën aan de Opdrachtgever verstrekken bij beëindiging van de Overeenkomst, tenzij volgens toepasselijk recht de persoonsgegevens moeten worden bewaard; en

l. Een intern inbreukregister bijhouden dat een overzicht bevat van alle door de Verwerker geconstateerde inbreuken die ernstige nadelige gevolgen hebben of kunnen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens.

20.4. MyTripper zal zijn verplichtingen jegens een subverwerker niet uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, tenzij een dergelijk subverwerker zich door middel van een schriftelijke overeenkomst verbindt tot wezenlijk dezelfde verplichtingen als die zijn opgelegd aan MyTripper in de Overeenkomst. MyTripper zal de Opdrachtgever informeren over zijn voornemen een subverwerker aan te stellen en de Opdrachtgever zal het recht hebben om op redelijk bezwaar te maken tegen de aanstelling van een nieuwe subverwerker, als de Opdrachtgever wezenlijke en legitieme redenen heeft om bezwaar te maken tegen specifieke subverwerker. Zo snel mogelijk na ontvangst van de kennisgeving betreffende een dergelijk subverwerker, zal de Opdrachtgever MyTripper schriftelijk in kennis stellen van dergelijke bezwaren. Het toevoegen of verwijderen van een subverwerker mag geen negatief effect hebben op het niveau van beveiliging binnen de Overeenkomst en dit niveau mag niet lager komen te liggen dan het niveau op het moment van ondertekening van de Overeenkomst.

20.5. De Opdrachtgever heeft recht om na schriftelijk verzoek informatie te verkrijgen van MyTripper over de inhoud van de Overeenkomst en de nakoming van de verplichtingen betreffende gegevensbescherming binnen de uitbestedingsrelatie, zo nodig middels inzage in de betreffende contractdocumenten. In het geval de subverwerker zijn verplichtingen uit hoofde van een dergelijke schriftelijke overeenkomst niet nakomt, zal MyTripper volledig aansprakelijk blijven jegens de Opdrachtgever voor de nakoming van de verplichting van de subverwerker.

20.6. De Opdrachtgever kan van tijd tot tijd een nota van inlichtingen betekenen aan MyTripper, waarin MyTripper wordt verzocht om binnen een tijdsbestek en in een vorm zoals gespecificeerd in de nota van inlichtingen, dergelijk informatie te verstrekken als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan verlangen betreffende

a. Naleving door MyTripper of zijn onderaannemers van de verplichtingen van MyTripper jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst in verband met de verwerking door MyTripper van persoonsgegevens in de hoedanigheid van Verwerker; en

b. De rechten van personen waarop dergelijke persoonsgegevens betrekking hebben, met inbegrip van toegangsrechten van dergelijke personen.

20.7 De partijen komen overeen dat zij op verzoek van de Opdrachtgever alle relevante gegevens zullen invullen en invoeren in de standaardcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. De partijen komen overeen dat zij zullen meewerken om de standaardcontractbepalingen, zoals gedefinieerd door de AVG, te registreren bij een toezichthouder in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of goedkeuring te verkrijgen van een dergelijke toezichthouder waar dit wordt vereist, en dat zij, zonder beperking, indien zulks wordt verlangd of verzocht door een dergelijke toezichthouder, aanvullende informatie zullen verstrekken over de overdracht als bedoeld in de standaardcontractbepalingen.

20.8. De partijen erkennen dat zij zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever zal reageren op verzoeken om informatie van betrokken personen en de toezichthouder betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de leverancier.

20.9. Ongeacht de verplichtingen van MyTripper als verwerker, zal MyTripper de Opdrachtgever direct in kennis stellen na ontvangst van een wettig verzoek van een overheidsinstantie en/of gerechtelijke instantie, indien dit verzoek betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag naar eigen goeddunken beslissen om dit verzoek af te handelen.

20.10. Indien MyTripper reden heeft of zou moeten hebben om te twijfelen aan de kwalificatie van een gegevensset of afzonderlijk stukje gegevens of informatie als ‘persoonsgegevens’, of vice versa, zal MyTripper eerst met de Opdrachtgever overleggen alvorens een beslissing te nemen over de verwerking van genoemde gegevens of informatie. Dit omvat tevens, maar is niet beperkt tot, gegevens die zijn afgeleid van gebruiksgegevens of door de Opdrachtgever /gebruiker gegenereerde inhoud.

Referenties

 • 24/7 inzicht

  Voer zelf de regie over mobiliteitskosten en processen. Realtime online informatie via PC, tablet en smartphone. 24/7 inzicht!

 • Ritregistratie

  MyTripper houdt alle kilometers en ritten bij. Geen bonnetjes en ritregistratie formulieren meer. Alles volledig geautomatiseerd.

 • Reizen met OV

  Automatische registratie van alle OV reizen. Privé of zakelijk? Geen probleem! Eenvoudige online verantwoording door medewerker.

 • Integratie

  Naadloze koppeling met bestaande leveranciers. Je kunt bestaande processen en contracten gewoon voortzetten. Wij integreren.

 • Mobiliteitsbudget

  Een flexibel mobiliteitsbudget voor je werknemers. À la minute beslissen welk vervoersmiddel het beste past. MyTripper helpt.

 • Dashboard

  Inzicht in ritten of rijgedrag? Hoeveel mobiliteitsbudget is er deze maand nog over? MyTripper: je persoonlijke mobiliteitsregisseur!

MEER WETEN?

Neem dan contact op met MyTripper: 0570-200 995 of Laat hier je gegevens achter »

Bekijk hier al onze blogs

22 Carinova e-bikes

De H4 Groep heeft afgelopen week tweeëntwintig nieuwe e-bikes geleverd aan zorgorganisatie Carinova. Carinova zet met het aanbieden van deze vervoersmiddelen in op duurzaamheid, vitaliteit en schone ...

Lees meer

MyTripper op de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer

Dit jaar heeft MyTripper voor het eerst deelgenomen aan de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer. De beurs, die van 23 t/m 25 januari j.l. plaatsvond in de Jaarbeurs te Utrecht, trok duizenden FM-prof...

Lees meer

Nieuw in Nederland: 100% elektrische 9 persoons bus en rolstoelbus voor B Rijbewijs

H4Lease, zusterbedrijf van MyTripper, komt als eerste in Nederland met een 100% elektrische 9 persoons bus en een 100% elektrische rolstoelbus, geschikt voor B-rijbewijs. De rolstoelbussen die momente...

Lees meer

23/25 januari MyTripper op vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer

Van 23 t/m 25 januari wordt alweer de 21ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Dit jaar is ook MyTripper, onderdeel van de H4 Groep, aanwezig met...

Lees meer

Casus | Verhoogde C02 uitstoot door verhuizing?

Dagelijks fietsen ruim 75 van de 140 medewerkers naar hun werk. De afstand van gemiddeld 7 kilometer is voor de medewerkers prima af te leggen per fiets, daarnaast is het de goedkoopste manier van ver...

Lees meer